Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Изкуствен интелект (ИИ)

Изкуствен интелект (ИИ)

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: изкуствен интелект, технологии, роботи, фалшиви новини

Инструкции за обучители

Тема 1: Какво е "изкуствен интелект"?

Този блок от казуса представлява въведение в темата за значимостта на ИИ. Представят се основни концепции и се прави обзор на влиянието на ИИ върху съвременния живот.

Предложени източници

Текст

1. Роботи-журналисти
https://fakti.bg/technozone/220734-robot-jurnalist-napisa-statia-za-1-sekunda
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
https://profit.bg/tehnologii/britanskite-medii-naznachiha-roboti-zhurnalisti/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Аспекти на приложението на ИИ
http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/5-ways-ai-changes-tax/

Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще разбира коя е областта на ИИ
2. Обучаваният ще разбира как ИИ може да влияе на хората чрез фалшива информация.

Предложени методи

>общ инструктаж
>въпроси и отговори

Предложени дейности

>Обучителят представя идеите и ръководи дискусията.
> Обучаваните работят в малки групи
> Кратки прекъсвания с бързи въпроси и отговори се използват за разведряване и сплотяване на групата.
> Пленарни сесии за проверка на разбирането.

> Първа част: представяне на проекта Де Факто и неговите цели, дискутиране на значимостта, която придобива фалшивата информация. Обучителят трябва да си изгради впечатление за първоначалните нагласи в групата по този въпрос.
> Индивидуална задача - нека всеки да потърси статия, за която "знае", че е "достоверна".
> Представете и обсъдете на 4-те стълба. Помолете обучаваните в групи по двама да разгледат стълбовете, да се уверят, че разбират добре за какво става въпрос и да представят по един пример.
> Деконструкция на някои от представените идеи. Примери за мис- и дезинформация и тяхното въздействие.Помолете обучаваните да помислят за домашно как биха могли да на свой ред да преподадат тези идеи на други обучавани.

> Втора част: представете аналоговата игра и отделете време участниците да я разучат. Обсъдете я заедно с всички. Дайте възможност да предложат подобрения. Покажете и дигиталната версия и ги подканете да я изпробват. Коментирайте дизайнерските решения и изслушайте мненията на обучаваните. Подканете участниците да споделят реакциите си по отношение на мис- и дезинформацията.

De Facto стълбове

Мотивирано познание: Сесия от въпроси и отговори, които дават представа доколко обучаваните клонят повече към една или друга фалшива информация. Каква е мотивацията, ако има такава, която определя приемането или подкрепя информацията психологически?
Системна причинност: Разделете участниците на малки групи и започнете да изследвате връзките между различните форми на информация, генерирани от ИИ. Каква е причинната връзка, ако има такава? Мисловни рамки: Обсъдете идеите, които могат да послужат за рамка на понататъшната работа. Еквивалентни и емфазни рамки Потърсете дали в разглежданата тема може да се открие еквивалентност.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.