Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

 

Případová studie: Umělá inteligence

Umělá inteligence

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Odkazy: umělá inteligence, technologie, roboti, falešné zprávy

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Co je umělá inteligence?

Úvod - proč je třeba studenty vzdělávat v oblasti umělé inteligence. Představení základních pojmů a její vliv na naše životy.

Navrhované zdroje

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Porozumět oblasti umělé inteligence a hlavním oblastem možného narušení.
2. Ocenit účel vzorových informací.
3. Pochopit, jak nás umělí inteligence může ovlivnit nepravdivými informacemi.

 

Navrhované vyučovací metody

>obecný úvod
>možnost otázek a odpověďí, asi 4 pilíře
>typy pro nastavení scény.

Navrhované vzdělávací činnosti

Plánujeme ve třídě používat některé standardní postupy:
Učitelem vedená hodina kdy představí téma a vede diskuze.
Práce v malých skupinách
Krátké kvízy pro zábavu a konsolidaci.
Vyhodnocení k ověření porozumění tématu
1,5 až 2 hodiny během 2 lekcí. Struktura práce ve třídě související s případovou studií bude zhruba následující:

Lekce 1: Seznámení studentů s projektem DeFacto a jeho cílem, diskuze o významu falešných informací. Snažte se pochopení studenta a jeho názoru na dezinformace (30). Samostatná práce – vyhledávání článku, o kterých se domnívají “vědí“, že jsou „pravdivé“ (15). Diskutujte o 4 pilířích a nechte studenty, aby pracovali ve skupinách nebo ve dvojicích a uvažovali nad tím, co pod těmito pojmy chápou a čemu naopak nerozumí (30). Uveďte příklad pro jeden z pilířů. Pracujte ve skupině a zhodnoťte, jaké materiály studenti nalezly (15). Zhodnocení vede k dekonstrukci některých prezentovaných myšlenek. Podělte se o nějaký výzkum týkající se dezinformací a jejich dopadu. DÚ: vymyslet, jak to lze naučit ostatní (15–30).

Lekce 2: Představte analogovou hru a ve skupinách ji vyzkoušejte (60). Skupinová diskuze o tom, jak efektivní / neefektivní. Navrhněte jedno vylepšení hry. Představte její digitální verzi a vyzkoušejte ji (30). Proberte některé návrhy a získejte zpětnou vazbu. Vyzkoušejte aplikaci a sledujte pocity studentů. Diskutujte o procesu a jejich pocitech ohledně informací, dezinformací, chybných informací a jejich znalosti o tom, jak je možné je řešit pomocí prvků DeFacto. Získejte zpětnou vazbu na to, co je podle nich v budoucnu čeká (30).

Pilíře De Facto

Motivované poznání Diskuzní hodina se studenty, aby zjistili, zda si cení některých falešných informací před ostatními. Jaká je jejich motivace, pokud existuje, která je nutí takovouto informaci přijmout. Posílit psychologickou povahu informací.

Systémová příčinnost Začněte zkoumat v malých skupinách zda existují vazby mezi různými formami informací generovaných umělou inteligencí. Jaká je příčinná souvislost, pokud existuje?

Vzorce v kontextu myšlení Diskutujte ve třídě o pojmech a vytvořte tak referenční rámec pro další práci.

Vzorce rovnocennosti a vzorce priorit Ve skupinách zjistěte, zda existuje rovnocennost, aby byl materiál přijatelnější.

Další online nástroje

Aplikace De Facto
Analogová stoní hra a karty.

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.