Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Всичко за храните

Подобно на останалите биологични видове и ние, хората, се нуждаем от храна, за да оцелеем. Храната доставя необходимите вещества като въглехидрати, аминокиселини, фибри, мастни киселини, витамини и минерали. В хода на историята човекът е ловувал, събирал, приготвял храната си по различни начини; съхранявал я е, подбирал и отглеждал така, че да подобри определени качества и свойства. Същевременно вкусът, личните предпочитания, достъпът до храна и нейната цена са фактори, които влияят върху изборът какво и как да ядем. Този казус разглежда въпроси, свързани с производството и потреблението на храна - здравословно хранене, лечебни храни, суперхрани, органични храни, джънк и гмо-храни. Поглеждаме от различни перспективи - от личния избор на храна до глобалните измерения на нейното производство.

Всичко за храните

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), възрастни обучавани

Брой теми: 7

Инструкции за обучители

Тема 3. Истини и митове относно производството на храни

Повишената консумация на месо и месни произведения, особено когато тя надвишава здравословните норми, повдига въпроса за отрицателния ефект от вредните емисии парникови газове на това производство върху околната среда. Тази тема е чувствителна и в разговора около нея има както истини, така и много заблуди.

Предложени източници

Текст

1. Влияние на животновъдството върху околната среда
https://bit.ly/2QH4VYR
Отворете през уебархив, ако връзката не работи

2. Производството на месо вреди на климата колкото и добивът на петрол
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/07/19/3284414_proizvodstvoto_na_meso_vredi_na_klimata_kolkoto_i/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Бумът на авокадото в Мексико води до обезлесяване и болести
https://profit.bg/svezho/hrani/bumat-na-avokadoto-v-meksiko-vodi-do-obezlesyavane-i-bolesti/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи

4. За месото, хората и природата.
"Хранителната ни диета e личен избор, който има реален ефект върху живота на хора от целия свят, върху околната среда, биоразнообразието, климата. Месото и месните продукти са сред храните с най-голям отпечатък върху природните ресурси и благосъстоянието на производителите, като създават рискове за човешкото здраве и безопасността на храните".
Съдържа инфографика за количеството вода, необходимо за производството на различни хранителни продукти - ябълка, пържола, кафе и пр.
http://mladi.zazemiata.org/za-hranata-horata-i-prirodata/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи

Графики

1. Емисии на парникови газове в ЕС (графики; на английски език)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

 

Резултати от ученето

Резултатите от ученето са компетентностите, които обучението се очаква да да развие у участниците:

1. Обучаваният ще демонстрира базови познания и ще може да опише сложността на въпроса със замърсяването, причинено от производството на храна
2. Обучаваният ще може да изброи някои от страничните ефекти от производството на храна
3. Обучаваният ще може да развие и подобри уменията си в областта на медийната грамотност

Предложени методи

>Работа в екип
>Търсене на информация
>Дискусия
>Сравняване на данни

Предложени дейности

>Представете накратко темата. насърчете участниците да ползват предложените ресурси, но да не се ограничават в тях.
> Разделете обучаваните на групи от по 4-5 човека. Групите търсят и обсъждат начините за замърсяване на околната среда, свързани с производството на храна, както и степента на опасност на това замърсяване. Всяка група представя заключенията си. Те се обсъждат с целия клас и се обобщават.
> Поставете на обсъждане темата за достоверността на ресурсите (както предложените от казуса, така и допълнително намерените). какви са възможните интереси, които биха довели до желание за дезинформиране и манипулиране? Имат ли ресурсите очевиден уклон?
> Работейки с всчки участници, опитайте се да изведете практически подход за търсене на информация, когато е ясно, че темата е противоречива
> Обсъдете с цялата група какви са възможните последици от използването на неверни, изопачаващи фактите ресурси. Използвайте конкретния пример - темата на казуса - но след насочете дискусията към по-глобален поглед. Изследвайте възможните последици. Дайте възможност за излагане на креативни идеи. На базата на системна причинност, насърчете креативните идеи по отношение на ефектите/вредите - по-специално, насочете участниците към това да си представят сложни причинно-следствени вериги и взаимодействия и да стигат до неочаквани и провокиращи изводи.

De Facto стълбове

Мисловни рамки: Разгледайте ресурс #1 с групата и заедно потърсете белези на устойчиви мисловни рамки. Обсъдете какво може да е довело до формирането на тези рамки. Има ли "конкурентни" мисловни рамки, които разглеждат същата тема, но с изцяло различни аргументи и изводи. Поставете на обсъждане въпроса как може да се води аргументиран дебат в условията на противоречащи си мисловни рамки.
Системна причинност: Разглеждайте замърсяването, причинено от производството на храни, като пример за сложна, непряка и често "невидима" връзка. Изведете примери за системна причинност в тази или други теми. Предизвикайте участниците към саморефлексия и ги провокирайте с въпрос: "Често ли попадам в ситуации, в която пропускам важна информация и мнението ми се изкривява, заради наличието на системна причинност?". Продължете разговора: "Какви най-често са тези ситуации? Как мога да избегна това?"

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.