Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Zelená auta

Aféra Dieselgate způsobila, že mnoho lidí se obrací na elektrická vozidla jako ekologičtější variantu. Ale v některých ohledech mohou být elektrická auta stejně škodlivá pro životní prostředí jako tradiční auta. Jaký je závěr? Elektrická auta neprodukují skleníkové plyny škodlivé pro klima ani zdraví škodlivé oxidy dusíku. Jsou tichá a snadno ovladatelná. Zdá se, že elektromobily mají oproti vozům na benzín nebo naftu mnoho výhod. Elektromobily nabízejí rychlé řešení dvou společenských potřeb: dosažení národních cílů pro snížení emisí skleníkových plynů a řešení znečištění ovzduší v centrech měst. Přesto je celková uhlíková stopa automobilu poháněného bateriemi podobná jako u konvenčního automobilu se spalovacím motorem, bez ohledu na jeho velikost. “To je závěr studie z roku 2011, kterou provedl Institut pro energetický a environmentální výzkum ( IFEU) v Heidelbergu.

Zelená auta

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Odkazy: životní prostředí, udržitelný rozvoj, automobily, doprava, znečištění

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Můžeme se vypořádat se znečištěním vzduchu pomocí elektromobilů?

Dopad dopravy na znečištění ovzduší neustále roste. Je to však způsobeno vývojem mimo dopravu. Znečištění způsobené průmyslem a výrobou energií výrazně pokleslo, což zvýšilo dopad dopravy na celkové znečištění. Nejproblematičtější je silniční nákladní doprava. Znečištění z dopravy je způsobeno hlavně spalováním v motorech. Tímto způsobem vznikají oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a zvláště nebezpečné částice prachu (PM). Jedná se o produkt nedokonalého spalování uhlovodíkových paliv, zejména nafty, při vypouštění paliva se z palivových nádrží az nevyhořelého paliva uvolňují také těkavé organické sloučeniny (VOC). Všechna elektrická vozidla produkují nulové emise, což pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší v městských oblastech. Elektrická auta však obvykle produkují méně emisí během svého životního cyklu než konvenční vozidla, protože většina emisí je při výrobě elektřiny nižší než při spalování benzínu nebo nafty.

Navrhované zdroje:

Text

1. Následující článek popisuje snížení znečištění díky elektrickým vozidlům a jak elektrická auta pomáhají udržet čisté životní prostředí:
https://www.eea.europa.eu/cs/articles/elektromobily-inteligentni-volba-pro-zivotni-prostredi
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. V následujícím článku jsou zmíněny další okolnosti, se kterými je nutno počítat:
https://www.novinky.cz/auto/clanek/elektromobily-mohou-poskozovat-zivotni-prostredi-vic-nez-auta-se-spalovacimi-motory-40030060
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje 

3. Elektrická auta - mýty versus fakta:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/pruzkum-podle-kazdeho-pateho-dotazaneho-nesmi-elektromobily/r~7d12f714756811e98aa4ac1f6b220ee8/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://autobible.euro.cz/sedm-nejvetsich-mytu-ktere-lidmi-koluji-elektromobilech/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Následujcí článek srovnává výhody a nevýhody elektrických aut:
https://www.auto.cz/vyhody-a-nevyhody-elektromobilu-proc-treba-nepotrebuji-prevodovku-a-jak-je-to-s-jejich-ucinnosti-121938
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Další odkazy na výhody:
https://www.autoforum.cz/technika/10-klicovych-koncepci-motoru-jake-maji-vyhody-a-nevyhody/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://autoroad.cz/ekonomika/86087-elektromobily-jake-maji-ne-vyhody
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. V tomto videu je vyjádřen názor na mýty o elektromobilech:
https://www.youtube.com/watch?v=DeiaNUBvUEI

Eletromobily jako doprava budoucnosti (dokument):

7. Další odkazy:
https://youtu.be/PQlTotElILA

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit a pochopit, co je to zelené auto
2. Student bude schopen pochopit dopad dopravního znečištění na naši planetu
3. Student bude schopen rozlišovat mezi nutností snižování znečištění na jedné straně, ale přistupovat k tomu přiměřeně ne fanaticky.

Navrhované vyučovací metody

>analýza dat
>hledání zdrojů
>diskuse
>posouzení informací, vyhodnocení

Navrhované vzdělávací činnosti

1. Ice-breaker - auto s nulovým znečištěním? Představte 2 různé úhly k řešení tohoto tématu.
2. Rozdělte třídu do dvou skupin - instruujte skupinky, aby vyhledaly informace o znečištění způsobeném konvenční dopravou a tzv. „nulovém znečištění“ způsobeném elektrickými auty. Nasměrujte obě skupiny na výchozí materiály.
3. Zahajte debatu - hlavním cílem případové studie je umožnit studentům naučit se pracovat s informacemi. Pedagog by měl zůstat neutrálním moderátorem diskuse. Porovnejte kvalitu uvedených argumentů
4. Shrňte diskusi. Přímá pozornost na kontrolu skutečností a kontrolu zdrojů na základě modelu Eggshell. Každá skupina kontroluje zdroje svých protivníků.
5. Požádejte skupinu, aby přehodnotila svůj postoj a argumenty, které již byly použity v rozpravě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklad vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci.

Pilíře De Facto

Systémová příčinnost: Diskutujte o e-automobilech - nulové znečištění na jedné straně, nutnost dobíjení elektřinou na straně druhé.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.