De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Ecologische wagens

De Dieselgate heeft er ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen overstapt op elektrische auto's (E-auto's) als een meer milieuvriendelijke optie. Maar in sommige opzichten kunnen e-auto's echter net zo slecht zijn voor het milieu als traditionele auto's. En wat is dan nog het resultaat? E-auto's stoten geen broeikasgassen of stikstofoxide uit die schadelijk zijn voor de gezondheid, ze zijn gebruiksvriendelijk en stil. Ze lijken dus veel voordelen te hebben ten opzichte van auto's die rijden met fossiele brandstoffen en een oplossing te bieden voor enkele klimaatdoelstellingen: het bereiken van nationale normen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de luchtvervuiling in stadscentra. Toch is de totale CO2-voetafdruk van een auto op batterijen "vergelijkbaar met die van een conventionele auto met een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte ervan". Dit is de conclusie van een studie uit 2011 van het Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) in Heidelberg.

Ecologische wagens

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Tips voor docenten

Bouwsteen 4. Heeft het overheidsbeleid invloed op / ondersteuning van de overgang naar elektrische auto's?

Wat is het Europese beleid inzake elektrische voertuigen? De EU zet zich in om vervoer koolstofvrij te maken en alternatieven voor conventionele verbrandingsmotortechnologieën en brandstoffen te ondersteunen. Elektrische voertuigen zijn slechts één aspect. Sommige beleidsmaatregelen stimuleren de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit, terwijl andere gericht zijn op de infrastructuur die nodig is voor elektrische voertuigen, zoals het voorzien van oplaadpunten in heel Europa. In specifieke wetgeving zijn doelstellingen vastgesteld voor de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die nieuwe voertuigen per kilometer kunnen uitstoten. Deze hebben ertoe bijgedragen dat de productie van voertuigen met een lage uitstoot, waaronder elektrische auto's, is gestimuleerd. Voorbeelden: Waarom beperken sommige grote steden de lage emissie in hun centra en wat zijn de gevolgen? Welke zijn de plannen voor de toekomst?

Voorgestelde bronnen

1. Weet je waar je in de EU "zones met lage uitstoot" kunt vinden?
https://www.dieselnet.com/standards/eu/lez.php [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. De financiële stimulansen en belastingen die door de landen worden bepaald, kunnen consumenten ertoe aanzetten om personenauto's met een lagere CO2-uitstoot te kopen.
Voorbeelden uit een aantal landen tonen aan dat het gebruik van elektrische auto's kan worden bevorderd door goed doordachte stimulansen en belastingen. Belastingstimulansen ter bevordering van het gebruik van gewone auto's met lage emissie, leiden daarentegen niet altijd tot een vermindering van de uitstoot.

https://www.eea.europa.eu/publications/fiscal-instruments-favouring-electric-over  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Artikel over hoe de overheden wereldwijd goede plannen kunnen maken en de weg kunnen wijzen naar de beste manier om de overstap te maken
http://www.ictsd.org/opinion/the-transition-to-electric-cars-how-can-policy-pave-the-way [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Onderstaand artikel gaat over een studie in vier landen - Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - waarin werd vastgesteld dat zij samen 1,3 miljard euro (1,5 miljard dollar) per jaar zouden kunnen besparen door gebruik te maken van een intelligente(re) autoheffing.
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/06/06/batteries-on-wheels-in-the-future-electric-cars-can-power-homes/#2f3f47b311e5 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Het artikel is toegespitst op het in rekening brengen van infrastructuurverschillen in de EU-landen
https://phys.org/news/2019-05-electric-cars-current-trends.html  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. Kunnen we echt volledig elektrisch gaan? Begrijpen we echt alle nadelen? Hoe zit het met de praktische uitvoerbaarheid? Het artikel bekijkt de elektrische auto-industrie vanuit een andere invalshoek.
https://www.itv.com/news/2017-07-26/engine-revolution-by-2040-how-realistic-is-it/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. Tesla's toekomstige producten
https://www.ibtimes.com/teslas-future-products-look-3-vehicles-electric-car-company-plans-release-2817400  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De cursist is in staat om de wereldwijde markt van elektrische auto's te begrijpen.
2. De student kan de status en het beleid van de EU met betrekking tot het promoten van e-auto's uitleggen en begrijpen.
3. De student kan de voor- en nadelen van het gebruik van een e-auto uitleggen en begrijpen.
4. De student kan een onderscheid maken tussen feiten en misleidende informatie.

Voorgestelde lesmethoden

> Studie van beschikbare online bronnen
> Brainstormen
> Gebruik van mindmapping software
> Discussie
> Teamwork
> Groepsreflectie en zelfevaluatie van de taken van de groep
> Opstellen van een lijst per onderwerp op basis van overeengekomen criteria
> Relevante informatie uit bronnen halen en lijsten met kenmerken samenstellen
> Online zoeken

Voorgestelde leeractiviteiten

1,5 uur

> Introduceer het onderwerp van het overheidsbeleid inzake e-auto's - wereldwijd en in de EU.

> Verdeel de klas in 2 groepen - Vraag de groepen om de beschikbare bronnen te vinden:
a) Europese normen en een Europees beleid voor de verbannen van luchtverontreiniging
b) Waarom een e-car bezitten? Wat zijn de voordelen? Aandacht voor overheidsstimuli en -belastingen.
c) Welke obstakels zijn er bij het besturen van een e-auto? Wat is het dichtstbijzijnde oplaadstation? Hoe ver kan je reizen met een e-car.
d) Zijn we bereid om volledig elektrisch te gaan rijden? Wat zijn de eisen van de industrie om dit te doen? De auto-industrie is een van de grootste industrieën ter wereld met duizenden mensen in dienst. Hetzelfde geldt voor de olie-industrie. Kan de industrie snel genoeg reageren?

> Start een debat. Het belangrijkste doel van de case is om de studenten te leren hoe ze met informatie kunnen werken. De leerkracht blijft neutraal gespreksleider. Vergelijk de kwaliteit van de gebruikte argumenten met elkaar Er zijn vele aspecten en beschikbare bronnen over elektrische auto's. In deze case volgen we het onderwerp milieu, we richten ons niet op andere aspecten, anders zouden we uit het hoofdthema kunnen komen (bv. problemen van elektrische auto's in verschillende weersomstandigheden, onvoldoende mogelijkheden om de baterij opgeladen te krijgen, verschillen tussen types en merken).

> Vat het debat samen.

> Richt de aandacht op de feiten- en bronnencontroles op basis van het Eggshell-model. Elke groep controleert de bronnen van zijn tegenstanders.

> Vraag de groep om hun standpunt en de argumenten die al in het debat zijn gebruikt, opnieuw te evalueren. Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/desinformatie. Herhaal in de volledige groep de conclusies.

De Facto pijlers

Systemische causaliteit: Leg systemische causaliteit uit. Vraag de leerlingen om na te denken en te discussiëren over de vraag of het wereldwijde debat over e-auto's de eigenschappen vertoont van een kwestie die binnen het systemische causaliteitspatroon valt.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.