IO1-C. Разширена матрица на видовете съдържание

Нека припомним, че за целите на нашето проучване, чиито основен фокус е образованието (IO1-B Основни категории дезинформация и видове съдържание), класифицирахме дезинформацията в три категории:

  • извадено от контекст съдържание (ЗЕЛЕН кръг О)
  • манипулирано съдържание (ОРАНЖЕВ кръг О)
  • изфабрикувано съдържание (ЧЕРВЕН кръг О)

Изваденото от контекст съдържание съдържа в себе си някаква истина, но поставена в грешен контекст (като цяло съответства на мисинформация).

Манипулираните и изфабрикувани видове съдържание частично или изцяло не отговарят на истината, с нарастваща степен на отклонение от нея.

Създадохме матрица, в която за всеки тип съдържание (IO1-A. 11 вида дезинформация) посочваме основната мотивация, която стои зад създаването или разпространението му.

Разширени видове съдържание на дезинформация

Причина и вероятност за намерение да заблуди/навреди (подробности)

Идентифицирахме редица от мотиви, които могат да доведат до създаване на мисинформация и дезинформация и ги разположихме спрямо ос на вероятността (малка-умерена-висока вероятност). Тази ос представлява намерението за създаване и разпространение на дезинформация с цел да заблуди или нанесе вреда.

Мотивите, които попадат в полето висока вероятност са тези, които стоят зад умишлено и недвусмислено манипулиране и измама, и в много случаи са част от координирани кампании.

Print Friendly, PDF & Email