De Facto в близко партньорство с Европейската комисия

Няколко месеца след началото на нашата работа отделихме време да пишем за нашите притеснения и предложения за справяне с дезинформацията и нейното влияние върху системите за образование и обучение до Мария Габриел, Комисар за цифровата икономика и общество, и до Тибор Навраксикс, Комисар за образованието, културата, младежта и спорта.

Благодарни сме за отговора, получен от член на кабинета на Комисар Навраксикс, и оценяваме особено високо личния отговор на Комисар Габриел, в който тя не само изразява споделените виждания на ЕК по този въпрос, но и поема инициатива, предлагайки да организираме среща в GD CONNECT, на която „да представите De Facto в повече подробности и да обсъдите възможните синергии с инициативата за медийна грамотност на Комисията и с други нейни инициативи срещу дезинформацията“.  Комисар Габриел любезно поставя услугите си на наше разположение за организирането на такава среща.

Ние с готовност ще приемем тази възможност за среща и ще обсъдим с партньорите в De Facto най-подходящото време за нейното организиране.

След нашия информативен имейл и първоначалния формален отговор от кабинета на Kомисар Навраксикс, получихме писмо и от Хосе-Лоренцо Вайес, Ръководител на отдел „Стратегически политики и оценка“ в DG EDU, който внимателно отбелязва, че De Facto „адресира специално един от приоритетите на Препоръката на Съвета от 22 май 2018 година относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването (2018/C 195/01), по-точно „подобряване на критичното мислене и медийната грамотност, по-специално при използването на интернет и социалните медии, за да се повиши осведомеността относно рисковете, свързани с надеждността на източниците на информация, и да се подпомогне формирането на разумна преценка“.

С удовлетворение установяваме, че DG EDU отива по-нататък в своето писмо и насърчава нашата инициатива, което ни кара да очакваме с още по-голям интерес и увереност практическите резултати от нашата работа, при това с още по-ясна представа за нейните европейски измерения.